GEODETORAVA.SK

Stavebná geodézia

podklady pre projektovanie stavieb

polohopisné a výškopisné plány

geodetické práce počas výstavby

vytyčovanie stavieb

porealizačné zamerania

geometrické plány stavieb

kontrolné geodetické merania

Geodézia pre priemyselné a všetky ostatné stavby

Kontrolné meranie priestorovej polohy stavieb