GEODETORAVA.SK

Geodetické práce

geometrický plán

adresný bod

vytyčovanie hraníc

polohopisný a výškopisný plán

jednoduché pozemkové úpravy

komplexné pozemkové úpravy

Poradíme a pomôžeme Vám s postupom pri riešení vlastníctva a tiež so zápisom geometrických plánov a stavieb do katastra.

Právne geodetické poradenstvo

mimosúdne riešenia pozemkových sporov

podklady pre súdne konania a rozhodnutia

Komplexné riešenia pre stavebné pozemky a stavby

Meranie a vytýčenie lesných a poľnohospodárskych pozemkov